Informacja prawna dla bibliotekarzy

Dla nauczycieli bibliotekarzy

Główne ustawy związane z działalnością bibliotek i bibliotekarzy szkolnych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; zmiany: w 2001 r. Nr 28 poz. 319, w 2006 r. Nr 200 poz. 1471 i w 2009 r. Nr 114 poz. 946).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r., Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118). 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.(Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539). 

  
 Inne ustawy związane z działalnością bibliotek i bibliotekarzy szkolnych

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631; zmiany: w 2006 r. Nr 94 poz. 658 i 121 poz. 843 2007 r. Nr 99 poz. 662 i Nr 181 poz. 1293). 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r
(Dz.U. 01.112.1198).
 Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. 
(Dz.U. 01.128.1402). 
Ustawa o języku polskim z dnia 7 października 1999 r
(Dz.U. 11.43.224).
Ustawa  ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz.U. 02.101.926).
Ustawa o normalizacji z dnia 11 października  2002 r. 
(Dz.U.02.169.1386).
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. 
(Dz.U.11.123.698).
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 
(Dz.U.03.162.1568).
Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(Dz.U.10.113.759).
Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. 
(Dz.U.11.177.1054).


                                               Inne akty prawne związane z działalnością i bibliotekarzy szkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. 
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 369).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
(Dz.U. 2003 nr 89 poz. 824).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 560).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 393).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej. 
(Dz.U. 2003 nr 89 poz. 825). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych oraz programów nauczania. 
(Dz.U. 2011 nr 6 poz. 23).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  
(Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 
( Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z dnia 31 stycznia 2005 r
(Dz.U.05.22.181).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach z dnia 22 maja 2012 r. 
(Dz.U.2012.642)
Decyzja Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Digitalizacji. 
(Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 19).

 

Zasoby internetowe

 http://isap.sejm.gov.pl/
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87
http://www.lex.pl/
http://www.infor.pl/monitor-polski.html
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/akty-prawne
http://www.sbp.pl/dla_bibliotekarzy/przepisy_prawne/polskie_przepisy_prawne
http://www.bibliotekawszkole.pl/regulamin/prawo.php
http://www.ebib.pl/?page_id=622
http://www.ebib.pl/?page_id=627
http://www.ebib.pl/?page_id=648
http://www.ebib.info/2007/85/a.php?prawo25
 
http://www.ebib.info/2009/104/a.php?prawo29

 

Wydawnicwa zwarte

Akty normatywne dotyczące bibliotek w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym / Samanta Kowalska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. Poznań ; Kalisz : 2009.
Bibliotekarz i prawo : Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Warszawa : 2010. 
Biblioteki XXI wieku - czy przetrwamy? : [org. Biblioteka Politechniki Łódzkiej]. Łódź : 2006.
Biblioteki w reformie administracyjnej państwa : [red. t. Mieczysław Szyszko]. Warszawa : 1998.
Jak pomagać bibliotekom ? = [red. t. Janusz Nowicki]. Warszawa : 1995.
Nowoczesna biblioteka : [red. tomu Marcin Drzewiecki]. Warszawa : 2009.
Ogólnokrajowa sieć biblioteczna w aspekcie przepisów prawnych / Dorota Aksamitowska ; red. merytoryczna Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. Warszawa : 2004.
Polskie prawo biblioteczne 1773-1983 ; Katalog aktów normatywnych polskiego prawa bibliotecznego 1773-1983 / Tadeusz Zarzębski ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. Warszawa : 1985.
Polskie prawo biblioteczne 1773-1990 / Tadeusz Zarzębski ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. Warszawa : 1991.
Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Warszawa : 1997.
Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka. Warszawa : 2012.
Prawo biblioteczne w okresie zaborów / Tadeusz Zarzębski. Warszawa : 1997
Prawo biblioteczne w Polsce 1773-2000 / Tadeusz Zarzębski. Warszawa : 2013
Prawo w działalności współczesnych polskich bibliotek / Samanta Kowalska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. Kalisz ; Poznań : 2009
Ustawa o bibliotekach  / Jan Ciechorski. Warszawa : 2012.

 

Artykuły

 Bibliotekarz w demokratycznym państwie prawnym / Bolesław Howorka //Bibliotekarz. - 2002, [nr] 4, s. 3-7,15.
Biblioteki wobec ustawy o ochronie danych osobowych / Bolesław Howorka. // Bibliotekarz. - 1999, [nr] 7/8, s. 13-15.
Dlaczego dekret o bibliotekach wielkim aktem prawnym był ? / Jan Wołosz //Bibliotekarz .-1996 [nr] 6 s. 3-4. 
Informacja elektroniczna a prawo autorskie : materiały z warsztatów, Warszawa 30 września - 1 października 1999 .-Warsz. , 2000 .-Rec. Przemysław Kasperkiewicz //Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej .-2001 nr 1/2 s. 52-54. 
Konferencja nt.: "Zmiany w prawie bibliotecznym" / Jerzy Sekulski //Bibliotekarz .-1998 [nr] 10 s. 21-24. 
Licencje ustawowe - prawa i obowiązki bibliotek / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 10, s. 18-20.
Nowa ustawa o bibliotekach pilnie poszukiwana : głos w dyskusji - w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 2001, [nr] 12, s. 5-8.
Nowe prawo biblioteczne / Stanisław Czajka // Bibliotekarz. - 1999, [nr] 1, s. 4-8.
Ochrona zbiorów bibliotecznych w świetle przepisów / Bolesław Howorka. // Bibliotekarz. - 1999, [nr] 3, s. 6-8.
Prawna ochrona i opieka nad dziełami sztuki i materiałami bibliotecznymi : zarys problematyki / Samanta Kowalska // Studia Pedagogiczno-Artystyczne. - T. 6 (2006), s. 235-250.
Prawo autorskie a działalność bibliotek : (licencja dla bibliotek z art. 28 ust. pr. aut. i pr. pokr.) / Beata Jewuła, Sybilla Stanisławska-Kloc// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. - 2008, z. 2, s. 117-140.
Rozprawy pod opieką / Bolesław Howorka // Forum Akademickie. - R. 13, nr 1 (2006), s. 30-32.
Status bibliotekarzy w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym / Elżbieta Golec-Nycz// Atest. - 2003, nr 8, s. 26-27.
Ustawa - bibliotekarz dyplomowany - biblioteka uczelni / Bolesław Howorka // Forum Akademickie. - R. 17, nr 7/8 (2010), s. 80-81.
Uwarunkowania prawne działalności reprograficznej, prowadzonej przez biblioteki / Rafał Golat// Bibliotekarz. - 2003, [nr] 3, s. 4-8.
W oczekiwaniu na nową ustawę o szkolnictwie wyższym / Jadwiga Kosek // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 11, s. 3-7.
W pięćdziesiątą rocznicę uchwalenia dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi / Barbara Sordylowa .-Streszcz. w jęz. Ang.//Przegląd Biblioteczny .-1996 z. 2/3 s. 109-116.

Oprac. Anna Sebastiańska

 

Autor: ImieT81 NazwiskoT81