Regulamin Korzystania z Komputerów

Regulaminy

Regulamin Korzystania z Komputerów z dostępem do Internetu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie i jej Filiach

1.    Użytkownicy komputerów z dostępem do Internetu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.    Z komputerów z dostępem do Internetu mogą skorzystać Czytelnicy zapisani do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie i Filiach. Warunkiem skorzystania jest zostawienie karty bibliotecznej u dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.

3.    Komputery przeznaczone są wyłącznie do celów edukacyjnych.

4.    Ruch sieciowy generowany na komputerach jest logowany. Na wniosek uprawnionych organów dane użytkownika korzystającego z udostępnionych komputerów mogą zostać im przekazane.

5.    Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron przedstawiających treści: pornograficzne, faszystowskie, rasistowskie, propagujące    przemoc i terroryzm. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

6.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w programowaniu.

7.    Korzystając z komputerów należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym Użytkownikom.

8.    Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane bez ograniczenia czasowego, a w przypadku gdy na stanowisko oczekuje kolejna osoba – z ograniczeniem do jednej godziny.

9.   Korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu jest nieodpłatne poza wydrukami, których koszt ponosi użytkownik, według   ustalonego cennika zamieszczonego w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług.

10. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego nauczyciela bibliotekarza o wszystkich zauważonych usterkach sprzętu   komputerowego i systemu od momentu przystąpienia do pracy do jej zakończenia.

11. W przypadku nieprzestrzegania w/w punktów nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji Użytkownika.

12. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji Dyrektora.                                                                                                                                                Dyrektor PBW Krosno
                                                                                                                                                 Małgorzata Szybiak

Autor: Katarzyna Materna