Deklaracja dostępności - Krosno

pl

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.krosno.pbw.org.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-11-12.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-01.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PBW. Wszystkie nowe materiały audiowizualne posiadają napisy
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PBW.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • podwyższony kontrast,
 • możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych
  TAB (idź do przodu), Shift+Tab (idź do tyłu), ENTER (Wybierz), SPACJA (oznacz/rozwiń w np. pola rozwijane, listy rozwijane), strzałki „góra” i „dół” (przechodzenie po elementach listy rozwijanej),
 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie jak również powiększenie całej strony do 200% bez utraty jej właściwości,
 • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych
 • mapa strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-09
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Materna, Katarzyna.Materna@pbw.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43-215-72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:
·         adres internetowej strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
·         swoje imię i nazwisko,
·         swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
·         informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),
Kontakt : Katarzyna Materna
Tel. 13-43-215-72 (wew. 23)
e-mail : Katarzyna.Materna@pbw.org.pl

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:
 • przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody),
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do budynku głównego – podjazd,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablica informacyjna,
 • w odległości ok. 20 m od wejścia głównego znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
W zakresie dostępności parkingu:
 • na parkingu przy budynku znajduje się 1 wydzielone i oznakowane miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Możliwość zaparkowania wzdłuż wejścia do budynku.

W zakresie dostępności komunikacji miejskiej:
 • w odległości ok. 250 m od siedziby PBW znajduje się przystanek autobusowy.
Wszelkie niedogodności architektoniczne, uniemożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami  bezpośredni dostęp do zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie oraz jej Filii jest możliwy poprzez usługi on-line. W ramach nowatorskiego projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” oraz dla uatrakcyjnienia usług bibliotecznych i dostępności zbiorów dla wszystkich Użytkowników, realizowane są następujące działania:
 • zapisy do biblioteki z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • zdalne wypożyczenia książek z bezpłatną dostawą pod wskazany adres,
 • internetowe zamawianie kserokopii dokumentów z dostawą pod wskazany adres (usługa ksero płatna, dostawa bezpłatna),
 • internetowe zamawianie skanów dokumentów,
 • usługa komunikacji z bibliotekarzem (czat internetowy),
 • zgłaszanie propozycji zakupów z możliwością głosowania,
 • aplikacja mobilna do obsługi konta czytelnika na smartfonach i tabletach.

FILIE PBW KROSNO

Filia w Brzozowie, ul. Parkowa 13

 • filia zlokalizowana na I piętrze budynku,
 • brak windy, do filii prowadzi zewnętrzna klatka schodowa,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Filia w Jaśle, ul. Plac Żwirki i Wigury 9

 • filia zlokalizowana na II piętrze budynku,
 • do wejścia budynku prowadzi podjazd dla wózków,
 • brak windy uniemożliwia dostęp do biblioteki osób niepełnosprawnych, 
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Filia w Sanoku, ul. Sadowa 12
 • filia zlokalizowana na I piętrze budynku,
 • brak windy, do filii prowadzi wewnętrzna klatka schodowa,
 • toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Filia w Lesku, ul. Jana Pawła II 18a
 • - filia zlokalizowana na I piętrze budynku,
 • - brak windy, do filii prowadzi wewnętrzna klatka schodowa,
 • – toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Filia w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22
 • budynek posiada  1 wejście dla osób niepełnosprawnych (wejście od ul. Pionierskiej), klatka schodowa prowadząca do biblioteki nie posiada platformy przyschodowej
 • toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • na parkingu przy budynku znajdują się 2 wydzielone miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych
 
W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ :
 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności PBW w tekście łatwym do czytania,
 • zapewnienie komunikacji z PBW na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do czytelnika po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi czytelnika z niepełnosprawnością.
 • Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.
 • wszystkie agendy dysponują stanowiskiem komputerowym dla czytelników z programem do odczytu tekstu maszynowego (NVDA).
 • agendy nie dysponują pętlami indukcyjnymi
 • do wszystkich placówek osoba niewidoma może wejść z psem asystującym

Aplikacje mobilne

 • E-Biblioteki Pedagogiczne (android) - https://pbw.org.pl/android/
 • E-Biblioteki Pedagogiczne (iOS) - https://pbw.org.pl/ios/
 • E-Biblioteki Pedagogiczne (windows) - https://pbw.org.pl/windows/

Autor: nFinity Rzeszów