Deklaracja dostępności - Krosno

pl

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.krosno.pbw.org.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-11-12.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-01.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PBW. Wszystkie nowe materiały audiowizualne posiadają napisy
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PBW.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • podwyższony kontrast,
 • możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych
  TAB (idź do przodu), Shift+Tab (idź do tyłu), ENTER (Wybierz), SPACJA (oznacz/rozwiń w np. pola rozwijane, listy rozwijane), strzałki „góra” i „dół” (przechodzenie po elementach listy rozwijanej),
 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie jak również powiększenie całej strony do 200% bez utraty jej właściwości,
 • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych
 • mapa strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-09
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Materna, Katarzyna.Materna@pzpw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43-215-72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:
·         adres internetowej strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
·         swoje imię i nazwisko,
·         swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
·         informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),
Kontakt : Katarzyna Materna
Tel. 13-43-215-72 (wew. 23)
e-mail : Katarzyna.Materna@pzpw.pl

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Aktualne informacje na temat dostępności architektonicznej są dostępne na stronie BIP PZPW Rzeszów w zakładce: "Dostępność architektoniczna".

Aplikacje mobilne

 • E-Biblioteki Pedagogiczne (android) - https://pbw.org.pl/android/
 • E-Biblioteki Pedagogiczne (iOS) - https://pbw.org.pl/ios/
 • E-Biblioteki Pedagogiczne (windows) - https://pbw.org.pl/windows/

Autor: nFinity Rzeszów