Nabór pracowników

Nabory pracowników

A.      Ogłoszenie naboru.
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dla nauczyciela bibliotekarza, któremu powierzona zostanie funkcja Kierownika filii Biblioteki w Ustrzykach Dolnych (powiat bieszczadzki). Zatrudnienie
w wymiarze całego etatu tj. 35/35.
B.      Wymagania kwalifikacyjne.
Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-  Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz.966 t.j. z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.2017 poz.1597), kandydat piastujący funkcję kierownika spełnia łącznie poniższe wymagania:
1.      Posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Bibliotece
2.      Posiada co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
3.      Uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy w szkole wyższej (przed powierzeniem stanowiska kierowniczego).
4.      Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
5.      Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
6.      Nie był prawomocnie ukarany żadną z poniższych kar dyscyplinarnych dla nauczycieli:
a)      nagana z ostrzeżeniem,
b)      zwolnienie z pracy,
c)      zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania,
d)      wydalenie z zawodu nauczyciela
lub
Nie był prawomocnie ukarany żadną z poniższych kar dyscyplinarnych dla nauczyciela akademickiego:
a)      upomnienie,
b)      nagana,
c)      nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od trzech miesięcy do pięciu lat,
d)      pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od pięciu miesięcy do pięciu lat lub na stałe,
oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
7.      Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8.      Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
9.      Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym traktuje art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2017 poz.1311 t.j. z późn. zm.).
10.  W przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. 2018 poz. 931 t.j.)
 
C.      Wymagane Dokumenty.
 
·         curriculum vitae,
·         podanie o pracę,
·         kwestionariusz osobowy dla kandydata
·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
·         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·         kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
·         kserokopie dokumentów poświadczających zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
·         aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
·         inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświadczeń o kursach, szkoleniach),
·         ocena pracy lub ocena dorobku zawodowego,
·         oświadczenie kandydata o zapoznaniu z obowiązkiem informacyjnym.
 
D.     Składanie aplikacji.
Zainteresowani nauczyciele spełniający wymagania aplikacyjne proszeni są
o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 24.09.2018 r. osobiście w Sekretariacie Biblioteki (w godzinach pracy)bądź przesyłką listową (data stempla) na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, ul. Grodzka 45b, 38-400 Krosno. Koperta z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pedagogiczne – Ustrzyki Dolne”.
 
E.      Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, ul. Grodzka 45B, 38-400 Krosno.
Inspektor ochrony danych
Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres email iodko@pbw.org.pl.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego naboru2, natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce;
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym naborze będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2.       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4.       prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
5.       prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Autor: Elżbieta Wilusz