„Kształcenie, wychowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” - ekspozycja materiałów bibliotecznych w Wypożyczalni PBW w Krośnie

Krosno

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne,  a także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zdrowotnego (dzieci przewlekle chore). Podłożem specyficznych trudności są dysfunkcje układu nerwowego i mają one rozwojowy charakter.
Takie rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma na celu wdrożenie  i urzeczywistnienie idei wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów.
Zapraszamy nauczycieli i wychowawców do wykorzystania  prezentowanych  zbiorów.

Autor: Katarzyna Materna