Sieć współpracy

Dla nauczycieli bibliotekarzy

4 listopada 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie powstał zespół „Sieć współpracy i samokształcenia przy PBW w Krośnie.
Zgodnie z Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych biblioteki pedagogiczne są zobowiązane (między innymi) do organizowania i prowadzenia wspomagania:
a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Wspomaganie, czy raczej współdziałanie zgodnie z założeniem zespołu, polega na zorganizowaniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli przedmiotowych, pozwalające na wymianę informacji i wzajemne uczenie się
w sposób zorganizowany i stały.

Celem działania zespołu jest doskonalenia pracy, wzajemne inspirowanie, omawianie dobrych praktyk, wspólne rozwiązywanie problemów, a w szczególności wymiana doświadczeń.
Zespół „Sieć współpracy i samokształcenia przy PBW w Krośnie" działa w oparciu o aktywność członków i na bieżąco rozwiązuje zgłaszane zadania problemowe.

Wizja:
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie i Filiach jako centrum kompleksowego merytorycznego i metodycznego wsparcia nauczycieli bibliotekarzy.

Misja:
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie i Filiach to wyjątkowa okazja do zacieśnienia branżowych kontaktów poza instytucjonalnymi podziałami oraz możliwość ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla osób związanych z bibliotekami szkolnymi poprzez czerpanie wiedzy i pomysłów z pracy zespołowej oraz pozyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.

Chcemy uczyć się od najlepszych w branży oraz od siebie nawzajem, doceniając potencjał naszych doświadczeń.
Chcemy uzyskać wśród nauczycieli bibliotekarzy świadomość członkostwa w zespole, którego praca składa się na sukces naszej Instytucji; współpracować z nauczycielami na zasadach partnerstwa; wspólnie poszukiwać sposobów rozwiązywania codziennych problemów poprzez popularyzację wypracowanych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań w zakresie zarządzania biblioteką oraz metodyki pracy z czytelnikiem; aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności.
Prowadzimy działalność edukacyjną, diagnostyczną, doradczą, konsultacyjną. Dysponujemy kadrą specjalistów otwartych na potrzeby klientów Biblioteki. Doskonalimy warsztat pracy poprzez systematyczne podnoszenie naszych kwalifikacji, dzięki czemu udzielamy wszechstronnej pomocy nauczycielom bibliotekarzom, nauczycielom przedmiotowym w dotarciu do informacji i zbiorów bibliotecznych przydatnych w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, na jak najwyższym poziomie.
Cele te realizujemy poprzez dyskusje w grupach, indywidualne konsultacje, pozyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów z zewnątrz, koleżeńskie wizyty w szkołach, wspólne opracowywanie materiałów, organizowanie konferencji, warsztatów, publikowanie doświadczeń, upowszechnianie dobrych praktyk.
Przy realizacji celów wykorzystujemy stronę domową www.Biblioteki oraz platformę edukacyjną Doskonaleniewsieci.pl a także social media (Facebook, twitter, youtube) i komunikatory internetowe.
Naszą Sieć cechuje kompleksowość, profesjonalizm, kreatywność, długofalowość, systematyczność, wzajemność, podejście procesowe.


Autor: Katarzyna Materna