Cele

Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków finansowych, wspieranie działalności merytorycznej, edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania promocji PBW w Krośnie z jej Filiami w środowiskach oświatowych i lokalnych . Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

-  finansowe wspieranie merytorycznej działalności PBW w Krośnie 
-  propagowanie wiedzy o roli biblioteki pedagogicznej, informacji pedagogicznej oraz zadaniach
   bibliotekarzy tych placówek w realizacji polityki oświatowej Państwa,
-  organizowanie i inicjowanie konferencji i szkoleń dla nauczycieli wszystkich typów szkół 
   i placówek oświatowych,  współorganizowanie wycieczek edukacyjnych,
-  organizowanie we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi wystaw, konkursów
   i innych form działalności kulturalno-oświatowej oraz przyznawanie nagród,
-  organizowanie obchodów jubileuszowych PBW w Krośnie i jej Filii, współorganizowanie
   wycieczek edukacyjnych,
-  wspieranie działalności wydawniczej,
-  współpracę z samorządami lokalnymi, MEN, KO w Rzeszowie, Ośrodkami Doskonalenia
   Nauczycieli, Stowarzyszeniami i Fundacjami oraz wszystkimi typami szkół i placówek oświatowych
   w celach promocyjnych oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową.
-  wspieranie nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych w realizacji celów
   wychowawczych.

Dodatkowe informacje