Wręczono stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów

28 grudnia 2017 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie uczniowie regionu krośnieńskiego otrzymali stypendia Województwa Podkarpackiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Stypendia wręczyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska.
Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego realizuje kilka programów stypendialnych dla uczniów, studentów i sportowców. Na ten cel rokrocznie przeznacza niebagatelną kwotę, bo ok. 4,5 mln. zł, a wsparcie to trafia do ok. 1300 młodych mieszkańców Podkarpacia – uczniów, słuchaczy, studentów i sportowców.
Przyznane stypendia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów.

Dodatkowe informacje