„Miejsce biblioteki szkolnej w przepisach prawa wewnątrzszkolnego po reformie oświaty” - spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w PBW Krosno

DSC 252311 października 2017 r. odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach działalności zespołu „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie”. Tematem spotkania było: „Miejsce biblioteki szkolnej w przepisach prawa wewnątrzszkolnego po reformie oświaty”.

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Biblioteki Małgorzata Szybiak witając wszystkich zebranych. Spotkanie zostało zaplanowane w formie dwuczłonowej: szkoleniowo – warsztatowej. Szkolenie przeprowadził Pan Leszek Morąg kierownik dydaktyczny PCEN Rzeszów. Oddział w Krośnie. Omówił miejsce biblioteki szkolnej w statucie szkoły. W nowym prawie oświatowym wzmocniono rolę i znaczenie biblioteki szkolnej. Określono zadania bibliotek szkolnych oraz ich charakter. W ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w szczególności art. 98, 103, 104) wskazano, że organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami określa statut szkoły. W Ustawie „Prawo oświatowe …określono również sposoby organizacji biblioteki, która uwzględnia w szczególności zadania m.in. w zakresie gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych.
Warto podkreślić, że zadaniem biblioteki szkolnej jest także tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u nich nawyku czytania i uczenia się.
Część warsztatową prowadzili koordynatorzy sieci: Anna Sebastiańska i Krystyna Biernacka W części warsztatowej pracowano nad konkretnymi punktami
dotyczącymi warunków i zakresu współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami, uczniami i innymi bibliotekami. Nauczyciele bibliotekarze chętnie zabierali głos i dzielili się swoimi doświadczeniami i opracowaniami zawartymi w statutach szkół. Na spotkaniu obecni byli obecni nauczyciele bibliotekarze z PBW w Krośnie oraz bardzo licznie nauczyciele bibliotekarze szkolni
z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, sanockiego oraz krośnieńskiego ze wszystkich typów szkół. Ogółem udział w spotkaniu wzięło 60 nauczycieli bibliotekarzy.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

 Krystyna Biernacka

Dodatkowe informacje